Статут Житомирської обласної Асоціації хірургів

Друк
1. Загальні положення 5. Майно Асоціації. Фінансова діяльність. Фонд
2. Mета і завдання Асоціації 6. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту
3. Склад Асоціації хірургів. Права та обов'язки членів 7. Припинення діяльності Асоціації та порядок реорганізації і ліквідації її
4. Структура Асоціації

м. Житомир
2004

1. Загальні положення

1.1. Житомирська обласна Асоціація хірургів (надалі "Асоціація") добровільна позавідомча громадсько-професійна організація, яка об'єднує спеціалістів системи охорони здоров'я, які зайняті науково-дослідницькою, педагогічною і практичною роботою в галузі хірургії і суміжних дисциплін, розташована в м. Житомирі.

1.1.1  Житомирська обласна Асоціація хірургів за рішенням конференції може ввійти складовою частиною Асоціації хірургів України.

1.2. В своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, чинним законодавством України та цим Статутом.

1.3. Діяльність Асоціації будується на принципах добровільності, рівноправності всіх його членів, виборності та колегіальності його керівних органів, звітності перед членами Асоціації.

1.4. Асоціація в своїй діяльності, що визначена цим статутом, користується правами юридичної особи, має рахунки в банку, штамп, печатку зі своїм найменуванням і символіку, презентує та захищає законні інтереси своїх членів у державних та громадських організаціях.

1.5. Діяльність Асоціації розповсюджується по Житомирській області.

1.6. Асоціація співпрацює з державними і громадськими організаціями України, з зарубіжними і міжнародними організаціями, фондами, мета, задачі і форми яких співпадають з Асоціацією.

1.7. Керівні органи Асоціації знаходяться за адресою: Україна, м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, буд. 25.

2. Mета і завдання Асоціації

2.1. Основною метою діяльності Асоціації є:

2.2. Завдання Асоціації:

а) правовий, соціальний і професійний захист членів Асоціації, надання їм юридичної і матеріальної допомоги;

б) участь в акредитації медичних закладів, хірургічних установ, в роботі кваліфікаційних (атестаційних) комісій з присвоєння категорій спеціалістам хірургічного профілю;

в) сприяння виконанню рішень Уряду, рішень колегій і наказів Міністерства ОЗ, управління ОЗ з питань розвитку мед.науки і практичної охорони здоров'я населення;

г) впровадження в практику ОЗ передового досвіду і найновіших досягнень науки і техніки;

д) опрацювання і внесення на розгляд державним органам ОЗ (пропозиції для удосконалення) організації ОЗ, підвищення якості медичної допомоги населенню і наукової роботи в галузі хірургії;

ж) участь в здійсненні громадського контролю за організацією мед. допомоги населенню;

з) здійснення зв’язків і співпраці з міжнародними асоціаціями хірургів.

2.3. Для виконання покладених на Асоціацію завдань Асоціація у встановленому законом порядку проводить такі заходи:

2.4. Для досягнення мети та здійснення завдань Асоціація користується правом:

3. Склад Асоціації хірургів. Права та обов'язки членів

3.1. Асоціація складається із дійсних членів, почесних членів і колективних членів.

3.2. Дійсними членами Асоціації можуть бути будь-який дипломований лікар, що мешкає на території міста, області. До складу обласної Асоціації за рішенням конференції можуть прийматись лікарі, які мешкають за межами Житомирської області мають стаж не менше одного року за спеціальністю.

3.3. Почесним членом Асоціації конференція може обрати громадянина України чи зарубіжної держави, який має особливі заслуги перед житомирською чи вітчизняною охороною здоров'я та який сприяє діяльності нашої Асоціації. Почесні члени звільняються від сплати членських внесків.

3.4. Прийом в Асоціацію здійснюється за письмовою заявою з повідомленням відомостей про місце роботи і проживання на загальних зборах місцевого осередку більшістю голосів. При вступі в Асоціацію її членам видається посвідчення (членський квиток) єдиного зразку.

3.5. Член Асоціації сплачує вступні та щорічні внески у розмірі, встановленому черговим Пленумом Правління Асоціації чи з’їздом Асоціації, конференції осередку. Терміни та порядок сплати внесків визначається Правлінням Асоціації. При несплаті у визначені терміни членських внесків член вибуває з складу Асоціації і може бути прийнятий до неї знову на загальних підставах.

3.6. Припинення членства в Асоціації наступає:

а) порушенням Статуту;

б) збитками, що завдані Асоціації.

3.7. Члени Асоціації мають право:

3.8. Член Асоціації зобов'язаний:

3.9. Колективними членами Асоціації можуть бути трудові колективи лікувально-профілактичних, науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів охорони здоров'я та інших організацій.

3.10. Колективний член Асоціації:

а) делегувати свого представника для участі в роботі з'їзду Асоціації;

б) одержувати від Асоціації консультації, експертні висноски за спеціальністю.

3.11. Практика і пропаганда національної і релігійної нетерпимості, а також використання службового, громадського і матеріального положення в рамках Асоціації несумісні з подальшим перебуванням в ній.

4. Структура Асоціації

4.1. Асоціація складається з центраьних органів, первинних організацій і фонду, які функціонують на громадських засадах.

Центральні органи Асоціації

4.2. Конференція Асоціації:

а) є вищим органом Асоціації і проводиться не рідше одного разу в півроку;

б) Позачергова конференція проводиться за рішенням правління або ща вимогою не мене 10% від загального числа членів Асоціації.

в) В роботі конференції приймають участь делегати первинних організацій і представництво яких виначається правлінням в робочому порядку.

г) Конференція уповноваєена приймати рішення, якщо на ній присутні не менеше 75% членів або обраних делегатів, зареєстрованих мандатною комісією.

д) Конференція приймає рішення простою більшістю голосів відкритим або таємним голосуванням.

4.3. Правління Асоціації:

а) є виконавчо-розпорядним колегіальним органом Асоціації і обирається конференцією терміном на два роки;

б) правління в період між конференціями має право розв'язувати всі питання, які відносяться до відома Асоціації, крім тих, які згідно Статуту віднесені до компетенції конференції.

в) чисельність правління визначається конференцією і можливістю повторного обрання його членів.

г) Правління Асоціації:

1) організаційно-методичної;

2) спеціально-благодійної;

3) правової;

4) культурно-освітньої;

5) історичної;

6) інформації і зв'язку з іншими асоціаціями і організаціями;

7) тимчасових творчих колективів.

д) вибори правління Асоціації проводяться на конференції в два етапи шляхом голосування. На першому етапі обираються члени правління, на другому етапі з їх числа обирається президент Асоціаці всіма делегатами конференції.

ж) перевибори президента Асоціації достроково може проводити тільки конференція.

з) засідання правління проводиться один раз в три місяці.

і) рішення правління Асоціації приймається простою більшістю голосів і є правомірним при участі в голосуванні не менше 2/3 її членів.

к) голосування на засіданнях правління по персональному питанню теємне, по інших – відкрите.

4.4. Президент:

а) є головною відповідальною особою Асоціації;

б) обирається на конференції голосуванням з числа оброних членів правління Асоціації на два роки;

в) представляє інтереси Асоціації в державних органах і громадських організаціях як на Україні, так і за кордоном, керує роботою правління, коректує і підписує всі офіційні документи Асоціації;

г) здійснює оперативне управління за дорученням конференції фінансовими коштами Асоціації, відкриває, закриває розрахунковий рахунок, поточні і спеціальні рахунки в кредитних установах, здійснює фінансові операції;

д) дострокові перевибори президента Асоціації проводяться тільки конференцією в таких випадках:

е) при відсутності президента його повноваження і функції виконує віцепрезидент, призначений президентом або правлінням його членів.

4.5. Ревізійна комісія Асоціації:

а) контролює діяльність правління Асоціації по використанню коштів у відподності з діючим законодавством, Статутом і рішенням конференції;

б) обирається голосуванням на конференції терміном на два роки;

в) голова комісії входить до складу правління Асоціації;

г) проводить перевірки фінансової діяльності Асоціації не менше одного разу в три місяці;

д) звітує перед конференцією про фінансову діяльність Асоціації.

4.6. Громадська рада:

а) обирається Правлінням Асоціації з представників громадськості міста, області, послідовних борців за демократію і прогрес;

б) сприяє діяльності Асоціації;

в) члени Ради є почесними членами Асоціації;

г) рада затверджується конференцією.

4.7. Первинні організації Асоціації:

а) створюються в установах з п'яти і більше чоловік;

б) створюються зборами первинної організації і беруться на облік правлінням Асоціації, в своїй діяльності керуються Статутом Асоціації;

в) із свого складу обирають голову і ініціативну групу терміном на два роки і легалізуються шляхом письмового повідомлення Правління Асоціації;

г) голова   і   ініціативна   група   первинної   Асоціації   володіє відповідними     представницькими     повноваженнями,     передбаченими Статутом;

д) делегує своїх представників на конференції Асоціації;

е) голова або з його згоди члени ініціативної групи за угодою з правлінням Асоціації представляють первинну організацію у всіх органах, установах, організаціях;

ж) первинні організації Асоціації працюють в контакті з правлінням за спільними планами;

з) звітують про проведену роботу перед членами первинної організації.

5. Майно Асоціації. Фінансова діяльність. Фонд

5.1. Майном Асоціації є матеріальні і фінансові засоби, необхідні для виконання завдань, що стоять перед нею.

5.2. Фінансові засоби Асоціації складаються з:

5.3. Фонд Асоціації включає в себе:

5.4. Витрати Асоціації:

Асоціація використовує власні кошти виключно на реалізацію заходів, необхідних для виконання статутних завдань Асоціації:

5.5. Асоціація та створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

6.1. Зміни і доповнення до Статуту можуть вносить рішенням конференції, при наявності не менше 75% членів, або обраних делегатів, заресстрованих мандатною комісією.

7. Припинення діяльності Асоціації та порядок реорганізації і ліквідації її

7.1. Припинення діяльності може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

7.2. Рішення про припинення діяльності Асоціації приймається конференцією, яка створює комісію по ліквідації, визначає порядок розподілу матеріальних і фінансових засобів, які залишаються після розрахунків не за рішенням суду.

7.3. Кошти та інше майно Асоціації у випадку її ліквідації не може перерозподілятись між її членами і використовується на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.

м. Житомир