Обласна асоціація хірургів Житомирщини

На головну  Мапа сайту  Контактна Iнформацiя

Статут Житомирської обласної Асоціації хірургів

e-mail Друк
1. Загальні положення 5. Майно Асоціації. Фінансова діяльність. Фонд
2. Mета і завдання Асоціації 6. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту
3. Склад Асоціації хірургів. Права та обов'язки членів 7. Припинення діяльності Асоціації та порядок реорганізації і ліквідації її
4. Структура Асоціації

м. Житомир
2004

1. Загальні положення

1.1. Житомирська обласна Асоціація хірургів (надалі "Асоціація") добровільна позавідомча громадсько-професійна організація, яка об'єднує спеціалістів системи охорони здоров'я, які зайняті науково-дослідницькою, педагогічною і практичною роботою в галузі хірургії і суміжних дисциплін, розташована в м. Житомирі.

1.1.1  Житомирська обласна Асоціація хірургів за рішенням конференції може ввійти складовою частиною Асоціації хірургів України.

1.2. В своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, чинним законодавством України та цим Статутом.

1.3. Діяльність Асоціації будується на принципах добровільності, рівноправності всіх його членів, виборності та колегіальності його керівних органів, звітності перед членами Асоціації.

1.4. Асоціація в своїй діяльності, що визначена цим статутом, користується правами юридичної особи, має рахунки в банку, штамп, печатку зі своїм найменуванням і символіку, презентує та захищає законні інтереси своїх членів у державних та громадських організаціях.

1.5. Діяльність Асоціації розповсюджується по Житомирській області.

1.6. Асоціація співпрацює з державними і громадськими організаціями України, з зарубіжними і міжнародними організаціями, фондами, мета, задачі і форми яких співпадають з Асоціацією.

1.7. Керівні органи Асоціації знаходяться за адресою: Україна, м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, буд. 25.

2. Mета і завдання Асоціації

2.1. Основною метою діяльності Асоціації є:

 • всебічне сприяння підвищенню професійного та наукового рівня членів Асоціації, захист їх законних інтересів;
 • сприяння впровадженню в практичну діяльність новітніх методів, надання хірургічної та медичної допомоги населенню області;
 • відродження престижності лікарської професії на основі високого професіоналізму, гуманізму, милосердя, честі і гідності;
 • всебічне сприяння розвитку ОЗ для найшвидшого повного розв'язання першочергових проблем медицини.

2.2. Завдання Асоціації:

а) правовий, соціальний і професійний захист членів Асоціації, надання їм юридичної і матеріальної допомоги;

б) участь в акредитації медичних закладів, хірургічних установ, в роботі кваліфікаційних (атестаційних) комісій з присвоєння категорій спеціалістам хірургічного профілю;

в) сприяння виконанню рішень Уряду, рішень колегій і наказів Міністерства ОЗ, управління ОЗ з питань розвитку мед.науки і практичної охорони здоров'я населення;

г) впровадження в практику ОЗ передового досвіду і найновіших досягнень науки і техніки;

д) опрацювання і внесення на розгляд державним органам ОЗ (пропозиції для удосконалення) організації ОЗ, підвищення якості медичної допомоги населенню і наукової роботи в галузі хірургії;

ж) участь в здійсненні громадського контролю за організацією мед. допомоги населенню;

з) здійснення зв’язків і співпраці з міжнародними асоціаціями хірургів.

2.3. Для виконання покладених на Асоціацію завдань Асоціація у встановленому законом порядку проводить такі заходи:

 • пропонує нові форми організації та методи роботи Асоціації з метою розвитку її діяльності;
 • проводить з іншими медичними організації конгреси, конференції, симпозіуми для обговорення наукових та організаційних питань;
 • бере участь у проведенні з’їздів конгресів, симпозіумів і конференцій, що організовуються суміжними науковими, науково-технічними організаціями та іншими громадськими організаціями;
 • організує і проводить публічні лекції та наукові диспути зі спеціальних питань, організовує дискусії з найважливіших питань медичної науки;
 • організовує і проводить пропаганду медичних та гігієнічних знань серед населення;
 • залучає членів Асоціації до участі в роботі з надання практичної допомоги органам і установам ОЗ;
 • опрацьовує проекти перспективних планів Асоціації;
 • висуває кандидатів на присвоєння почесних звань, премій та нагород;
 • створює при необхідності секції, комісії, комітети і т.д. з спеціальних питань, які стоять перед Асоціацією;
 • обговорює на засіданнях Асоціації звіти і доповіді про науково-організаційну та практичну діяльність;
 • бере участь у випадках, передбачених чинним законодавством України,в ліцензуванні та акредитації медичних закладів;
 • сприяє наданню науково-методичної і практичної допомоги в організації системи ОЗ у галузі хірургії;
 • активно приймає участь в обговоренні питань кардинального покращення вузівської підготовки майбутніх лікарів, удосконалення їх спеціалізації, раціонального розподілу на наукову і практичну роботу;
 • професійний контроль лікарів хірургічного профілю, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю;
 • сприяння професійному росту Асоціації, надання на конкурентній основі можливості стажування в провідних вітчизняних і зарубіжних медичних центрах;
 • висування кандидатів у всі виборні державні органи і громадські організації;
 • надання і прийняття допомоги від будь-яких державних, комерційних, громадських і релігійних організацій, мета, завдання і форми діяльності яких не заперечують Статуту Асоціації;
 • сприяння всім починанням, що відповідають меті і починанням Асоціації, і активна контрпропаганда дій, що їм суперечать.

2.4. Для досягнення мети та здійснення завдань Асоціація користується правом:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин і набувати майнові і немайнові права;
 • представляти і захищати свої законні інтереси своїх членів у державних і громадських органах;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • створювати установи і організації;
 • одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносити пропозиції до органів влади і управління;
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей Асоціації.

3. Склад Асоціації хірургів. Права та обов'язки членів

3.1. Асоціація складається із дійсних членів, почесних членів і колективних членів.

3.2. Дійсними членами Асоціації можуть бути будь-який дипломований лікар, що мешкає на території міста, області. До складу обласної Асоціації за рішенням конференції можуть прийматись лікарі, які мешкають за межами Житомирської області мають стаж не менше одного року за спеціальністю.

3.3. Почесним членом Асоціації конференція може обрати громадянина України чи зарубіжної держави, який має особливі заслуги перед житомирською чи вітчизняною охороною здоров'я та який сприяє діяльності нашої Асоціації. Почесні члени звільняються від сплати членських внесків.

3.4. Прийом в Асоціацію здійснюється за письмовою заявою з повідомленням відомостей про місце роботи і проживання на загальних зборах місцевого осередку більшістю голосів. При вступі в Асоціацію її членам видається посвідчення (членський квиток) єдиного зразку.

3.5. Член Асоціації сплачує вступні та щорічні внески у розмірі, встановленому черговим Пленумом Правління Асоціації чи з’їздом Асоціації, конференції осередку. Терміни та порядок сплати внесків визначається Правлінням Асоціації. При несплаті у визначені терміни членських внесків член вибуває з складу Асоціації і може бути прийнятий до неї знову на загальних підставах.

3.6. Припинення членства в Асоціації наступає:

 • за особистою письмовою заявою члена;
 • за рішенням конференції або її правління, прийнятим в зв’язку з:

а) порушенням Статуту;

б) збитками, що завдані Асоціації.

3.7. Члени Асоціації мають право:

 • обирати та бути обраним до керівних органів Асоціації;
 • приймати участь в роботі конференцій, зборів та інших заходів, які проводить Асоціація;
 • користуватись фондом Асоціації;
 • ставити, обговорювати і вимагати рішення будь-яких питань, які стосуються діяльності Асоціації;
 • одержувати інформацію, яка поступає в органи Асоціації, а також будь-які довідки про її діяльність;
 • представляти Асоціацію в рамках повноважень, наданих її керівними органами;
 • вносити пропозиції і зауваження з питань організації і діяльності Асоціації, її виборних органів.

3.8. Член Асоціації зобов'язаний:

 • сприяти своєю діяльністю втіленню в життя мети і завдань Асоціації;
 • виконувати вимоги Статуту Асоціації;
 • своєчасно сплачувати вступні та членські внески;
 • подавати на вимогу правління Асоціації відомості, що стосуються особистої професійної діяльності, за винятком відомостей, що складають державну і лікарську таємницю;
 • виконувати доручення та вказівки керівних органів Асоціації та обов'язки, передбачені цим Статутом.

3.9. Колективними членами Асоціації можуть бути трудові колективи лікувально-профілактичних, науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів охорони здоров'я та інших організацій.

3.10. Колективний член Асоціації:

 • одержує постанову Правління Асоціації та диплом єдиного зразка;
 • зобов'язаний щорічно сплачувати членські внески, які встановлюються Правлінням Асоціації спільно з колективним членом;
 • має право:

а) делегувати свого представника для участі в роботі з'їзду Асоціації;

б) одержувати від Асоціації консультації, експертні висноски за спеціальністю.

3.11. Практика і пропаганда національної і релігійної нетерпимості, а також використання службового, громадського і матеріального положення в рамках Асоціації несумісні з подальшим перебуванням в ній.

4. Структура Асоціації

4.1. Асоціація складається з центраьних органів, первинних організацій і фонду, які функціонують на громадських засадах.

Центральні органи Асоціації

4.2. Конференція Асоціації:

а) є вищим органом Асоціації і проводиться не рідше одного разу в півроку;

 • приймає рішення створення і ліквідацію Асоціації;
 • затверджує Статут Асоціації, вносить до нього доповнення і зміни;
 • обирає правління, президента, ревізійну комісію, делегатів, які представляють інтереси Асоціації;
 • заслуховує звіти керівних органів Асоціації;
 • затверджує бюджет Асоціації і кошторис його витрат;
 • розпоряджається фінансовими коштами Асоціації;
 • приймає рішення згідно заяв і скарг членів Асоціації щодо діяльності її виборних органів;
 • має право висловити недовіру будь-якому члену виборних органів Асоціації, вимагати його виведення із цих органів.

б) Позачергова конференція проводиться за рішенням правління або ща вимогою не мене 10% від загального числа членів Асоціації.

в) В роботі конференції приймають участь делегати первинних організацій і представництво яких виначається правлінням в робочому порядку.

г) Конференція уповноваєена приймати рішення, якщо на ній присутні не менеше 75% членів або обраних делегатів, зареєстрованих мандатною комісією.

д) Конференція приймає рішення простою більшістю голосів відкритим або таємним голосуванням.

4.3. Правління Асоціації:

а) є виконавчо-розпорядним колегіальним органом Асоціації і обирається конференцією терміном на два роки;

б) правління в період між конференціями має право розв'язувати всі питання, які відносяться до відома Асоціації, крім тих, які згідно Статуту віднесені до компетенції конференції.

в) чисельність правління визначається конференцією і можливістю повторного обрання його членів.

г) Правління Асоціації:

 • представляє в собі президента або його згоди в особі членів правління Асоціацією у всіх органах, установах і організаціях;
 • укладає угоди з державними, кооперативними, госпрозрахунковими і громадськими установами, виробництвами і організаціями, а також з окремими особами, у тому числі і за межами міста Житомира, області;
 • розробляє перспективні, поточні плани роботи Асоціації і звітує на конференції про їх виконання;
 • координує і контролює роботу первинних організацій Асоціації, її виборчих органів;
 • організовує і координує роботу наступних секцій Асоціації:

1) організаційно-методичної;

2) спеціально-благодійної;

3) правової;

4) культурно-освітньої;

5) історичної;

6) інформації і зв'язку з іншими асоціаціями і організаціями;

7) тимчасових творчих колективів.

д) вибори правління Асоціації проводяться на конференції в два етапи шляхом голосування. На першому етапі обираються члени правління, на другому етапі з їх числа обирається президент Асоціаці всіма делегатами конференції.

ж) перевибори президента Асоціації достроково може проводити тільки конференція.

з) засідання правління проводиться один раз в три місяці.

і) рішення правління Асоціації приймається простою більшістю голосів і є правомірним при участі в голосуванні не менше 2/3 її членів.

к) голосування на засіданнях правління по персональному питанню теємне, по інших – відкрите.

4.4. Президент:

а) є головною відповідальною особою Асоціації;

б) обирається на конференції голосуванням з числа оброних членів правління Асоціації на два роки;

в) представляє інтереси Асоціації в державних органах і громадських організаціях як на Україні, так і за кордоном, керує роботою правління, коректує і підписує всі офіційні документи Асоціації;

г) здійснює оперативне управління за дорученням конференції фінансовими коштами Асоціації, відкриває, закриває розрахунковий рахунок, поточні і спеціальні рахунки в кредитних установах, здійснює фінансові операції;

д) дострокові перевибори президента Асоціації проводяться тільки конференцією в таких випадках:

 • самоініціативи;
 • відставки, прийнятою конференцією.

е) при відсутності президента його повноваження і функції виконує віцепрезидент, призначений президентом або правлінням його членів.

4.5. Ревізійна комісія Асоціації:

а) контролює діяльність правління Асоціації по використанню коштів у відподності з діючим законодавством, Статутом і рішенням конференції;

б) обирається голосуванням на конференції терміном на два роки;

в) голова комісії входить до складу правління Асоціації;

г) проводить перевірки фінансової діяльності Асоціації не менше одного разу в три місяці;

д) звітує перед конференцією про фінансову діяльність Асоціації.

4.6. Громадська рада:

а) обирається Правлінням Асоціації з представників громадськості міста, області, послідовних борців за демократію і прогрес;

б) сприяє діяльності Асоціації;

в) члени Ради є почесними членами Асоціації;

г) рада затверджується конференцією.

4.7. Первинні організації Асоціації:

а) створюються в установах з п'яти і більше чоловік;

б) створюються зборами первинної організації і беруться на облік правлінням Асоціації, в своїй діяльності керуються Статутом Асоціації;

в) із свого складу обирають голову і ініціативну групу терміном на два роки і легалізуються шляхом письмового повідомлення Правління Асоціації;

г) голова   і   ініціативна   група   первинної   Асоціації   володіє відповідними     представницькими     повноваженнями,     передбаченими Статутом;

д) делегує своїх представників на конференції Асоціації;

е) голова або з його згоди члени ініціативної групи за угодою з правлінням Асоціації представляють первинну організацію у всіх органах, установах, організаціях;

ж) первинні організації Асоціації працюють в контакті з правлінням за спільними планами;

з) звітують про проведену роботу перед членами первинної організації.

5. Майно Асоціації. Фінансова діяльність. Фонд

5.1. Майном Асоціації є матеріальні і фінансові засоби, необхідні для виконання завдань, що стоять перед нею.

5.2. Фінансові засоби Асоціації складаються з:

 • вступних та щорічних внесків членів Асоціації;
 • прибутків від діяльності по Статуту, а також надходжень від заходів, які проводяться на користь Асоціації;
 • відрахувань від прибутків госпрозрахункових установ і організацій, утворених при Асоціації;
 • надходжень від посередницької діяльності;
 • добровільних пожертвувань, дарувань, заповітів і інших внесків громадян, установ, підприємств, кооперативів і організацій в Україні і за кордоном;
 • всі належні Асоціації кошти зберігаються на банківських рахунках Асоціації, відкритих у встановленому чинним законодавством України порядку.

5.3. Фонд Асоціації включає в себе:

 • бібліотеку;
 • інформаційний центр;
 • банк путівок на найбільш престижні курси підвищення кваліфікації в українських та зарубіжних медичних центрах;
 • історичний музей;
 • архів;
 • клуб Асоціації;
 • страхову касу.

5.4. Витрати Асоціації:

Асоціація використовує власні кошти виключно на реалізацію заходів, необхідних для виконання статутних завдань Асоціації:

 • витрати на приміщення, транспорт, рекламно-видавничу діяльність, інформаційне забезпечення, відрядження та інше;
 • витрати на проведення конкурсів, виставок, показів, демонстрацій і інші заходи;
 • витрати, премії і винагороди Асоціації;
 • витрати на матеріальну допомогу членам Асоціації;
 • витрати на благодійність;
 • витрати на оплату курсів підвищення кваліфікації членів Асоціації.

5.5. Асоціація та створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

6.1. Зміни і доповнення до Статуту можуть вносить рішенням конференції, при наявності не менше 75% членів, або обраних делегатів, заресстрованих мандатною комісією.

7. Припинення діяльності Асоціації та порядок реорганізації і ліквідації її

7.1. Припинення діяльності може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

7.2. Рішення про припинення діяльності Асоціації приймається конференцією, яка створює комісію по ліквідації, визначає порядок розподілу матеріальних і фінансових засобів, які залишаються після розрахунків не за рішенням суду.

7.3. Кошти та інше майно Асоціації у випадку її ліквідації не може перерозподілятись між її членами і використовується на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.

м. Житомир